Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Phục Thù -> [ Thơ] Không đề

[ Thơ] Không đề

Vào Nét làm chi? Chỉ lấy cười 
Yêu thì ghé lại thả câu chơi 
Hơn thua cõi ảo không tham tiếng 
Cao thấp chốn mê chẳng hám lời 
Có bạn có thầy buồn mấy chốc 
Đeo thù đeo oán hận muôn nơi 
Nhìn xem cuộc thế dài hay ngắn 
Sống để mà vui chớ nặng nhời 

Tác giả: Đuyên Hồng