Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

Trang chủ -> Tư lợi cá nhân -> [Truyện cười] Chế giễu quan tham

[Truyện cười] Chế giễu quan tham

Một hôm quan huyện Thạch Thành qua bến đò Thạch gặp một thằng bé cắp sách đi học. Thằng bé nhìn quan vẻ lơ láo. Quan gọi lại bảo:

- Mày đã cắp sách đi học, hẳn phải biết đối, bây giờ tao ra một vế, nếu mày đối được thì có thưởng mà không đối được thì tao sẽ đánh đòn vì tội vô lễ nghe chưa.

Thằng bé nhơn nhơn gật đầu. Quan bèn đọc:

- Quan huyện Thạch sang bến đò Thạch.

Thằng bé gãi đầu gãi tai:

- Bẩm quan....có cho phép thì con mới dám nói !

Quan giục:

- Cứ đối xem !

Thằng bé bây giờ mới mạnh bạo đọc:

-Con chó vàng ăn cục c*'c vàng.