Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Suy giảm trí lực -> Danh ngôn về trí nhớ

Danh ngôn về trí nhớ

1. Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém.

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Albert Schweitzer

~*~

2.Nghệ thuật ghi nhớ thực sự là nghệ thuật của sự chú tâm.

The true art of memory is the art of attention.

Samuel Johnson

~*~

3.Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao.

A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness.

Elbert Hubbard

~*~

4.Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp.

The heart's memory eliminates the bad and magnifies the good.

Gabriel Garcia Marquez

~*~

5.Hãy sống nhờ trí tưởng tượng của mình thay vì nhờ trí nhớ.

Live out of your imagination instead of out of your memory.

Les Brown

~*~

6.Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.

I do remember, and then when I try to remember, I forget.

A. A. Milne

~*~

7.Câu súc tích giống như đinh nhọn buộc sự thật đóng lên trí nhớ chúng ta.

Pithy sentences are like sharp nails which force truth upon our memory.

Denis Diderot

~*~

8.Hãy nhớ, bạn của tôi, rằng tri thức mạnh hơn trí nhớ, và chúng ta không nên tin thứ yếu hơn.

Remember my friend, that knowledge is stronger than memory, and we should not trust the weaker.

Bram Stoker

~*~

9.Chúng ta thường quên nhiều hơn nhớ.

We have all forgot more than we remember.

Thomas Fuller

~*~

10.Tôi chỉ thấy rõ ràng những gì tôi nhớ.

I only see clearly what I remember.

Jean Jacques Rousseau

~*~

11.Voi có thể nhớ, nhưng chúng ta là con người, và con người nhân từ có thể quên.

Elephants can remember, but we are human beings and mercifully human beings can forget.

Agatha Christie

~*~

12.Hãy sống nhờ trí tưởng tượng của mình thay vì nhờ trí nhớ. 
-
Live out of your imagination instead of out of your memory.

Les Brown

~*~

13. Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp. 
-
The heart's memory eliminates the bad and magnifies the good.

Gabriel Garcia Marquez

~*~

14. Khắc ghi một sự thật lớn lao vào trí nhớ là đáng nể; khắc ghi nó vào đời mình là khôn ngoan. 
-
Committing a great truth to memory is admirable; committing it to life is wisdom.

William Arthur Ward

~*~

15. Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao. 
-
A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness.

Elbert Hubbard

~*~

16. Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ. 
-
Creditors have better memories than debtors.

Benjamin Franklin

~*~

17. Sao chép lại những gì ta thấy cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi vẽ lại những gì giờ ta chỉ còn thấy trong ký ức. Đó là sự biến chuyển mà trí tưởng tượng kết hợp với trí nhớ. 
-
It is all very well to copy what one sees, but it is far better to draw what one now only sees in one's memory. That is a transformation in which imagination collaborates with memory.

Edgar Degas

~*~

18. Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém. 
-
Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Albert Schweitzer