Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bước đường cùng -> Đời đáng chán

Đời đáng chán

Người đời thử ngẫm mà hay 
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê! 
Còn ai ai tỉnh, ai mê, 
Những ai thiên cổ đi về những đâu? 

Đời đáng chán hay không đáng chán? 
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm 

Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim
Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục 

Giang hà nhật dạ giai nhân trọc 
Thiên địa lô trung thực hữu tình

Đón đưa ai gió lá chim cành, 
Ấy nhân thế phù sinh là thế thế 
Khách phù thế chưa dứt câu phù thế 
Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu. 
Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu 
Chuyện kim cổ một vài câu phải trái. 

Châu Nam Hải, thuyền chìm sông Thuý Ái
Sóng Tiền Đường, cỏ áy bến Ô Giang

Ngẫm nghìn xưa: ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang, 
Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ. 
Đời đáng chán biết thôi là đủ 
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm 
Nên chăng kẻo nghĩ lại lầm. 

Tản Đà