Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình

Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình

Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.

Goals allow you to control the direction of change in your favor.

Brian Tracy