Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Chọn nghề -> Tục Ngữ Về Nghề Nghiệp

Tục Ngữ Về Nghề Nghiệp

1. Của bề bề không bằng nghề trong tay. 
2. Làm nghề nào ăn nghề ấy. 
3. Làm nghề chài phải theo đuôi cá. 
4. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. 
5. Một nghề cho chín hơn chín mười nghề. 
6. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. 
7. Một đồng một giỏ chẳng bỏ nghề đâu. 
8. Bẩn như thợ nề, chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm. 
9. Muốn giàu thì buôn bè, muốn què thì tập vật.

10.Làm nghề chài phải theo đuôi cá. 
11. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. 
12. Một nghề cho chín hơn chín mười nghề. 
13. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. 
14. Một đồng một giỏ chẳng bỏ nghề đâu

ST